Ēku un būvju tehniskā apsekošana

Pakalpojums ir nepieciešams gan projektēšanas birojiem, gan ēku un būvju īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Apsekošana ir obligāta katra rekonstrukcijas projekta sastāvdaļa un kvalitatīva tā izpilde ir svarīgs priekšnoteikums pareizas rekonstrukcijas programmas izstrādei. Tai pat laikā iespējams noteikt rekonstruējamas vai renovējamas ēkas bojājumu apjomu un to cēloņus, kas atvieglo projekta izstrādi un ļauj izvairīties no papildus izmaksām būvniecības laikā.

Kvalitatīvi veikta ēkas daļu apsekošana var būt pamats arī ēkas bojājumu cēloņu novēršanai bez projekta izstrādes. Ja nepieciešams noteikt būves projektēšanas izmaksas, iepriekš veikts apsekojums palīdz noteikt nepieciešamo projekta apjomu un līdz ar to cenu.

Būvprojektu ekspertīze

Būvprojekta pilna ekspertīze pamatā veicama sabiedriski nozīmīgām būvēm. Tās raksturojas:

       1)    ir vairāk par 5 virszemes stāviem;
       2)    publiska ēka*, kur iespējams vienlaicīgi uzturēties vairāk par 100 cilvēkiem;
       3)    ražošanas vai noliktavas ēkas, kuru kopējā platība virs 1000m2;
       4)    tornis.

* ēka vai būve ir publiska, ja vairāk par 50% kopējās platības ir sabiedrībai pieejamas nedzīvojamas telpas.
 
Ja projekts tiek realizēts, piesaistot tikai privātus līdzekļus, būvnoteikumi pieļauj veikt ekspertīzi arī samazinātā apjomā – arhitektūras, konstrukciju un ugunsdrošības daļām. Tomēr pirms pieņemšanas un akcepta jebkura projekta neatkarīga pārbaude ir rekomendējama normāla prakse. Ekspertīzi var pieprasīt arī būvvalde.

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība veicama vienmēr, ja finansējumam tiek lietoti valsts vai pašvaldību līdzekļi, kā arī gadījumos, ja projekta realizācija saistīta ar paaugstinātu risku. To var pieprasīt būvvalde. Vēl iespējams gadījums, ka būvniecība notiek, apvienojot to ar projektēšanu. Arī tad būvuzraudzība ir obligāta.  

 

designed by IS